Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Нийтийн салбарын стратегийн удирдлага

Паул Жойс 1952-

Нийтийн салбарын стратегийн удирдлага Хянан тохиолдуулсан : Н.Бурмаа - Улаанбаатар хот 2020 - 331 хуудастай 24 см

9780415527637

хандив


төрийн удирдлага
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha