Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Үндэсний тооцооны болон данснуудын систем : баклавар болон магистрийн сургалтын сурах бичиг /

Батмөнх, Батсүхийн 1954-

Үндэсний тооцооны болон данснуудын систем : баклавар болон магистрийн сургалтын сурах бичиг / Хянан тохиолдуулсан : М.Эрдэнэбаяр ; Г.Цагаач - Улаанбаатар хот Бэмби сан 2021 - 243 хуудастай 24 см

Ашигласан ном, материал 244р хуудаст

Үндэсний тооцооны болон дансны системийн тухай ойлголт -- Үндэсний тооцооны системийн үндсэн агергат үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн уялдаа холбоо, тооцох арга зүй -- Үндэсний тооцооны данснууд -- тэдгээрийг байгуулах зарчим, арга зүй -- Үндэсний баялагийн тухай ойлголт, ангилал -- Салбар хоорондын тэнцэл -- Нөөц, ашиглалтын хүснэгт -- Нийгмийн тооцооны матриц -- Үндэсний тооцооны системд байгаль орчны нөлөөллийг тусгах нь

Макро эдийн засгийг дэлхий даяар нэгдсэн стандарт арга зүйгээр, нэг хэлээр ойлгож, дүн шинжилгээ хийж, ярилцах боломжийг үндэсний тооцооны систем олгодог бөгөөд уг асуудлыг судлах энэхүү сурах бичиг нь онолын мэдлэгээс гадна сорилын дасгалуудыг оруулан бүтээжээ.

9789919213640

худалдан авсан

--макро эдийн засаг--сурах бичиг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha