Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хувь хүний нууц: холбогдох мэдээллийг хамгаалах харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн орчин болон практикийн судалгаа : Судалгааны тайлан

Хувь хүний нууц: холбогдох мэдээллийг хамгаалах харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн орчин болон практикийн судалгаа : Судалгааны тайлан - Улаанбаатар хот Би Си Ай ХХК 2020 - 44 хуудастай хавсралт, графиктай 25 см

Ном зүй хуудас. 41-43

Эрх зүйн орчин -- Шүүхийн практик -- Практикт хувь хүний нууц, нууцтай холбоотой мэдээллийн ашиглаж буй байдал -- Оллон улсын эрх зүйн зохицуулалт

9789919964511

хандив


Иргэний эрх зүй--Хувь хүний нууц
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha